ÁSZF

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Az adatkezelő meghatározása

1.1 A kottaeskonyv.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a Kotta és Könyv Kft. ( 2214 Pánd, 776/2 Hrsz; cégjegyzékszám: 13-09-163479) a továbbiakban: Üzemeltető ) üzemelteti és tartja fenn. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) a Weboldal üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az adatvédelmi biztos irodája az 1992. évi LXIII. törvény 28. paragrafusának megfelelően nyilvántartásba vette a Kotta és Könyv Kft.-t mint adatkezelőt. Nyilvántartási számunk: NAIH-65695/2013.

1.2 A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak az Üzemeltető által végzett és a jelen Nyilatkozatban megjelölt célú adatkezelésekhez. A jelen Nyilatkozat folyamatosan elérhető a Weboldal nyitóoldalán. A jelen Nyilatkozatban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Weboldal felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételelek (Szabályzat) meghatározott nagybetűs kifejezésekre ott meghtározott jelentéssel. A jelen Nyilatkozat a Szabályzat részét képezi.

2. A kezelt adatok köre

2.1 Az Üzemeltető az egyes Felhasználókról az alábbi adatokat kezeli:
(a) a Weboldal regisztrációs lapjának kitöltésével a Felhasználók által megadott adatok;
(b) a Weboldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos adaton és a Weboldal használata során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, és
(c) az Üzemeltető a Weboldal regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat az alábbiak szerint.

2.2 Az Üzemeltető a Weboldalt az Ektv. 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Weboldal használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Weboldal Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és az tárolásra kerül az Üzemeltető szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 A Felhasználók a Weboldal használatával a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulásukat adják ahhoz Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítsen a Felhasználók számítógépére adatfeljegyzés és hozzáférés, a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookiek-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

2.4 Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat, illetve a Felhasználó IP-címéhez harmadik személyek is hozzáférhetnek. Ilyen eset például, ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra, vagy a Felhasználó rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett szerverről elérhetővé tett hirdetésre.

2.5 A Felhasználók az oldal használatával az Ektv. 13/A.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználókról rendelkezésre álló adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából kezelje.

2.6 A Weboldal bizonyos részeinek használata regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Weboldalon elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

3. Az adatkezelés célja

3.1 A Weboldallal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a Weboldal hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása (ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítését és a Weboldal hatékonyságának növelését is), illetve a Felhasználók Weboldalon keresztül leadott megrendeléseinek feldolgozása és teljesítése.

3.2 Az Üzemeltető által végzett adatkezelés további célja a Felhasználók azonosítása, a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, hozzájárulás esetén hírlevelek és reklámok küldése , megrendelés esetén más szolgáltatások nyújtása, a Szabályzat érvényre juttatása és az annak, illetve a jogszabályok alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1 Főszabály szerint az Üzemeltető által a Felhasználók adataival végzett adatkezelés jogalapja az Ektv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

4.2 A 2.3 és 2.5 pontok alapján végzett adatkezelések jogalapja, ideértve a 3.2 pontban említett hírlevél-küldést és az adatkezelést is, a Felhasználók önkéntes és tájékozott hozzájárulása.

5. Az adatfeldolgozók adatai

Az Üzemeltető a Weboldal üzemeltetése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Kotta és Könyv Kft.

Istar-Freya Kft.

Cardnet Zrt.

CG-Systems Kft.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Üzemeltető és az adott Felhasználó között fennálló jogviszony megszűnését vagy termékmegrendelést követő azon naptári év vége, amikor az Üzemeltetőt a Felhasználóval kapcsolatos, jogszabályon vagy szerződés alapján megillető igényérvényesítés joga megszűnik, vagy amikor az adott adat tekintetében a jogszabály által elrendelt adatkezelésre meghatározott időtartam lejár.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai

7.1 Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek megtiltására vonatkozó kérelmeket is:
(a) e-mail: kottaeskonyvkft@gmail.com;
(b) postai cím: Kotta és Könyv Kft. 7400 Kaposvár, Rómahegyi u. 21

7.2 Az Üzemeltetőtől bármelyik Felhasználó
(a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
(b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
(c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti.

7.3 Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a felvilágosítás díja: [3.000,-Ft].

7.4 Ha az Üzemeltető által kezelt valamely személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett Felhasználó azt kéri. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

7.5 A Felhasználó a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az Üzemeltető ellen bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság elérhetőségeit a http://www.naih.hu weboldal tartalmazza.

7.6 Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az érintettek jogaira és jogorvoslati jogaira vonatkozó, jelen 7. pontban foglalt tájékoztatás nem teljes körű, és az igényérvényesítés részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

8. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók Weboldal keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Weboldalon megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az ilyen magatartásokért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

9. A hírlevelekre vonatkozó speciális szabályok

9.1 Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációs lapon vagy egyébként később a Weboldalon feliratkozik a weboldal hírlevelére, azzal hozzájárulását adja, hogy az Üzemeltető a szolgáltatásaival és a Weboldallal kapcsolatos híreket és egyéb ahhoz kapcsolódó tájékoztatásokat küldjön mindaddig, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik.

9.2 Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációs lapon hozzájárul ahhoz, hogy részére az Üzemeltető ajánlatokról és újdonságokról is értesítéseket küldjön, az a Felhasználó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a alapján hozzájárul ahhoz, hogya regisztrációs lapon megadott adatai bekerüljenek az Üzemeltető e adatbázisába, amelyben az Üzemeltető a Felhasználó adatait további ajánlatokkal (ideértve az Üzemeltető és üzleti partnerei ajánlatait is) történő későbbi megkeresés céljából tartja nyilván mindaddig, amíg a Felhasználó az adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törli. A Felhasználó hozzájárulását az Üzemeltető ügyfélszolgálatának postai címére vagy az kottaeskonyvkft@gmail.com e-mail címre küldött, a személyes azonosítására alkalmas adatait is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

10. Egyéb információk

10.1 Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

10.2 A Weboldal Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

10.3 Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett igénybe vett alvállalkozói ismerhetik meg. Ez alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

10.4 Az Üzemeltető a hírlevélre nem feliratkozó Felhasználók részére is jogosult a Weboldal működtetésével kapcsolatos, nem reklámjellegű információkat (ideértve, nem kizárólagosan, adminisztrációs vagy technikai jellegű üzeneteket, a Weboldal módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

10.5 Az Akciókban és tárgynyeremény-játékokban való részvétel elengedhetetlen feltétele a valós, pontos és teljes kapcsolattartói adatok (teljes név; lakcím: város, irányítószám, utca, házszám, e-mail cím) megadása, így ezen adatok megadása a regisztráció során kötelező.

10.6 Az Akciókban egy adott Felhasználó több, az Üzemeltető által működtetett szolgáltatáson használt felhasználónevével is részt vehet, de legfeljebb annyiszor illetve annyi névvel, ahány ilyen szolgáltatáson regisztrált felhasználó. Az Akcióban való részvétellel a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Akcióban való részvétellel kapcsolatos személyes adatait (ideértve például a következő adatokat: felhasználónév, nyeremény neve, nyerés időpontja) az Üzemeltető az Akcióval érintett weboldalon vagy egyéb sajtótermékben nyilvánosságra hozza, illetve az Üzemeltetőnek a részvételi feltételekben megnevezett partnerei részére továbbítsa.

10.7 A Felhasználók személyes adatai az EGT-térségen kívüli államokba (pl. USA) is továbbításra kerülhetnek, ehhez a Felhasználók a Weboldal használatának megkezdésével hozzájárulnak.

11. A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Nyilatkozat módosítását.